DENKWIJZE(-R)

DENKWIJZE(-R) is een inspirerend en motiverend spel om persoonlijke en professionele doelen daadwerkelijk te realiseren. In het spel staan 16 denkstijlen centraal, met als inspiratiebron de metaprogramma's zoals toegepast in de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). De spelontwerpers willen met dit spel de toepassing van de denkstijlen toegankelijk maken voor een breed publiek. VERHELDEREND

Denkstijlen vormen de programma's in ons brein die bepalen hoe wij denken, voelen en handelen in een situatie. Deze programma's werken als filters, sturen onze aandacht en de keuzes die wij maken en bepalen hoe wij vanuit waarden en overtuigingen met onze ervaringen omgaan.
DENKWIJZE(-R) maakt de speler bewust van zijn/haar denkstijlen. Wijze-r denken leidt tot een verrijking van keuze-, communicatie- en verandermogelijkheden.

DOELTREFFEND

Het spel is ontwikkeld voor professionele begeleiders als coaches, intervisoren, trainers, loopbaanadviseurs, managers en hulpverleners en is in te zetten tijdens werksituaties en persoonlijke ontwikkeltrajecten.
Toepassingsmogelijkheden van het spel DENKWIJZE(-R) zijn:

 • Coaching, Supervisie, Intervisie, Training, Therapie
 • Persoonlijke ontwikkeling, Teamontwikkeling
 • Organisatieadvies, Loopbaanontwikkeling, Werving & Selectie
 • Conflicthantering, Mediation, Onderhandelen

INSPIREREND

Voor professionals en andere geïnteresseerden worden workshops georganiseerd waarin zij:

 • Ervaring als speler en als begeleider opdoen.
 • De verschillende mogelijkheden krijgen aangereikt die het spel biedt.
 • Kunnen onderzoeken wat DENKWIJZE(-R) voor hen en hun werk kan betekenen.

Dit nieuwe spel is een coproductie van Ziezo coaching en Nurani Consultants.

Dit spel omvat per denkstijl 15 kaartjes met spreuken, stellingen, vragen en foto’s, totaal 240 kaartjes en een speltol, verpakt in een fraai blikje.

Meer informatie over het spel, de spelverkoop en de workshops is te verkrijgen via Tonja Koudijs www.nurani.nl of Ada Nuesink ziezocoaching@zonnet.nl

Spelvormen

Het spel DENKWIJZE(-R) kent acht spelvarianten, die zijn in te zetten tijdens individuele begeleiding, intervisie, teambegeleiding en training. Aan de creativiteit van begeleider en speler laten we het over andere varianten te ontwikkelen en in te zetten.

Spelvorm 1: Hoe zet ik mezelf klem

 1. Noteer welk vraagstuk u bezig houdt.
 2. Draai het tolstokje, pak een kaart van de aangewezen stapel denkstijlen.
 3. Wat betekent deze kaart voor het vraagstuk dat u belemmert?
 4. Draai het tolstokje en pak een volgende kaart.
 5. Ga door totdat u duidelijkheid hebt welke denkstijlen belemmerend werken in de context van dit vraagstuk.
 6. Leg de denkstijlkaarten apart die iets zeggen over de manier waarop u zich klem zet.
 7. Welke andere denkstijlen kunt u inzetten dan degene die u klem zetten? Noteer dit.
 8. Wat is de eerste stap die u gaat nemen om dit vraagstuk op te lossen?  Noteer deze stap.

 Variant: Selecteer als begeleider vooraf de denkstijlen die u op basis van het ontwikkeltraject relevant acht voor de speler.

 

Spelvorm 2: wat ik wil

Kan gespeeld worden als vervolg op spelvorm 1 of als zelfstandige spelvorm.

 1. Bepaal de gewenste situatie (doel).
 2. Draai het tolstokje en pak een kaart van de aangewezen stapel denkstijlen.
 3. Wat betekent deze kaart voor uw gewenste situatie?
 4. Draai het tolstokje en pak een volgende kaart.
 5. Ga door totdat u duidelijk hebt welke denkstijlen u kunt inzetten om de gewenste situatie te bereiken.
 6. Leg de relevante denkstijlkaarten apart.
 7. Hoe gaat u deze denkstijlen inzetten om de  gewenste situatie te bereiken? Noteer dit.
 8. Wat is de eerste stap die u gaat zetten? Noteer deze stap.

 Variant: Maak als begeleider van tevoren een selectie van denkstijlen die passend lijken om het gewenste doel te bereiken.

 

Spelvorm 3: Keuzes maken

 1. Formuleer het dilemma dat speelt.
 2. Wat betekent deze kaart voor dit dilemma?
 3. Draai het tolstokje en pak een kaart.
 4. Ga door totdat u inzicht heeft verkregen welke denkstijlen u kunt inzetten om dit dilemma op te lossen.
 5. Leg de relevante denkstijlkaarten apart.
 6. Hoe gaat u deze denkstijlen inzetten om uw keuzes te kunnen maken en dit dilemma op te lossen? Noteer dit.
 7. Wat is de eerste stap die u hierin gaat zetten? Noteer deze stap.

 Variant: speel deze spelvorm in teamverband (teamdilemma, organisatiedilemma).

 

Spelvorm 4: Intervisie

 1. Inbreng: Iedere deelnemer formuleert een intervisievraag. Om de beurt brengt elke deelnemer kort de geformuleerde vraag in.
 2. Keuze: De deelnemers maken een keus, op basis van gemeenschappelijkheid, actualiteit of emotionaliteit, over welke vraag centraal staat in de intervisiebijeenkomst.
 3. Verheldering: De inbrenger licht de vraag nader toe. De deelnemers stellen vragen ter verheldering totdat voor ieder duidelijk is waar de vraag precies over gaat.
 4. Spel: De inbrenger draait de tolstokje en pakt een kaart van de aangewezen stapel. Hoe houdt deze kaart verband met de intervisievraag?
 5. Discussie: De deelnemers bediscussiëren hoe effectief de door de inbrenger ingezette denkstijl is.
 6. Spelvervolg met discussie: De inbrenger draait de tolstokje en pakt weer een kaart, gevolgd door discussie en gaat door totdat de inbrenger helder heeft welke denkstijlen effectiever werken t.a.v. de in gebrachte vraag.
 7. Algemeen: Hoe speelt de ingebrachte vraag ook een rol voor de deelnemers? Elke deelnemer kan desgewenst met behulp van de tol één kaart trekken ter verheldering.
 8. Plan van aanpak: De deelnemers formuleren voor zichzelf welke denkstijl(en) zij effectiever willen inzetten en hoe zij dat gaan realiseren. De inbrenger legt het plan van aanpak aan de deelnemers voor.
 9. Advies: De deelnemers geven een kort advies over het plan. De inbrenger luistert en bepaalt voor zichzelf of en hoe de adviezen in het plan worden geïntegreerd.
 10. Afronding: Evaluatie van de intervisiebijeenkomst en afspraken voor de volgende keer.

 

Spelvorm 5: Teamcoaching

 1. Formuleer het vraagstuk waar het team mee worstelt totdat hier overeenstemming over is en noteer het vraagstuk op een flip-over. De begeleider fungeert als gespreksleider.
 2. Om de beurt draait een teamlid het tolstokje. Het team discussieert na trekking van de kaart over de betekenis van deze denkstijl voor het geformuleerde vraagstuk.
 3. De speler die de kaart heeft getrokken start de discussie door zijn/haar visie te geven. Het team luistert. Een volgend teamlid trekt een kaart van hetzelfde stapeltje en vervolgt de discussie terwijl het team luistert (praatstokmethode).
 4. De discussie gaat door totdat er geen nieuwe visies meer aan de orde komen.
 5. Het volgende teamlid draait het tolstokje en de discussieprocedure wordt herhaald.
 6. U gaat door totdat u voldoende inzicht heeft over de denkstijlen die relevant zijn voor het geformuleerde vraagstuk.
 7. Noteer de relevante denkstijlen die maken dat dit vraagstuk in het team in stand wordt gehouden.
 8. Welke denkstijlen kunnen in plaats daarvan worden ingezet om het vraagstuk op te lossen? Noteer dit op een flip-over.
 9. Maak een plan van aanpak en afspraken over de te nemen stappen. Noteer dit op een flip-over.
 10. Welke stap wordt als eerste genomen? Noteer dit op een flip-over.

Variant: Speel deze spelvorm met een organisatievraagstuk binnen de diverse geledingen van de organisatie. 

 

Spelvorm 6: Het Droomteam

 1. Vorm twee- of drietallen; gebruik per groepje een spel DENKWIJZE(-R)
 2. Elke groep formuleert hoe haar of zijn 'Droomteam' er in grote lijnen uit ziet.
 3. Brainstorm in de groep tot er een gezamenlijk standpunt is over het begrip 'Droomteam' en noteer dit op een flip-over.
 4. Draai om de beurt het tolstokje.
 5. Welke denkstijlen werken ondersteunend om dit 'Droomteam' te realiseren. Noteer dit op een flip-over.
 6. Welke denkstijlen werken elkaar tegen, welke vullen elkaar aan? Noteer dit op een flip-over.
 7. Welke conclusie trekt de groep uit de gevonden denkstijlen?
 8. Terugkoppeling in de gehele groep. Heb je bewust ervoor gekozen om het woord "plenair" niet te gebruiken?? over elk 'Droomteam'. Herschreven: Elke groep geeft plenair zijn visie op het "Droomteam."
 9. De begeleider trekt conclusies op basis van de genoteerde denkstijlen die nodig zijn om het "Droomteam" te realiseren.
 10. Maak een plan van aanpak en maak daarover afspraken . Noteer dit op een flip-over.
 11. Spreek een datum af om de voortgang te bespreken.

Variant 1: Speel deze spelvorm voor de  'Droomorganisatie' en werk met de bestaande teams. 

Variant 2: Speel bij een reorganisatie of fusie deze spelvorm met de teams in de nieuwe samenstelling.

 

Spelvorm 7: Introductie training

 1. De trainer introduceert bij de start van de training het thema van de training of het thema van de dag.
 2. De trainer selecteert kaarten behorend bij 2 - 3 denkstijlen die passen bij dit thema.
 3. Elk groepslid denkt voor zichzelf kort na over het thema en trekt blind 2 kaarten.
 4. In tweetallen wordt kort de betekenis besproken van deze denkstijlkaart voor het betrokken groepslid in het kader van dit thema.
 5. Daarna volgt plenair een korte terugkoppeling.

Variant 1: Elk groepslid vertelt direct in de groep  welke betekenis de denkstijlkaart voor hem of haar heeft in het kader van het geïntroduceerde thema.

Variant 2: Leg de kaarten per denkstijl op een stapeltje en vraag de groepsleden blind twee kaarten van de stapeltjes te pakken.

 

Spelvorm 8: Spelen in de training

 1. De trainer Introduceert een thema, vraagstuk, dilemma of doel.
 2. Speel in subgroepen één van de hierboven beschreven spelvormen (1 -5).
 3. Elke subgroep koppelt zijn conclusies plenair terug/in de gehele groep terug. Volgens mij ontbreekt er nog iets:
 4. Samenvatting en conclusies door de begeleider.

 

Spelvorm 9: Afsluiting training, evaluatie

 1. Blik kort terug op de dag.
 2. Elk groepslid trekt een - vooraf geselecteerde - denkstijlkaart.
 3. Elk groepslid vertelt aan de hand van de kaart wat de training haar of hem al dan niet heeft opgeleverd en welke stap hij/zij zet in zijn verdere - persoonlijke of professionele - ontwikkeling.
 4. Samenvatting en conclusies door de trainer.

 Variant: Elk groepslid trekt twee kaarten, één voor een top en één voor een tip voor de training.

Wij zijn benieuwd welke andere spelvormen door gebruik van het spel ontstaan en nodigen u van harte uit dit aan ons te melden, zodat wij dit ook op onze websites kunnen vermelden.

Vitaliteits Management

Denkstijlen

Psychosociale begeleiding / therapie:

Coaching:

Trainingen en Workshops:

Contactformulier


Bezoekadres:
Valkhof 140
3772 EH Barneveld

Postadres:
Postbus 25
3770 AA Barneveld

Tel: 0342 - 41 72 78
Fax: 0342 - 40 89 48

KvK 0909 5135

DENKWIJZE(-R)